Přijímací řízení


Přijímací řízení na školu SSOU ATHOZ pro školní rok 2024/2025

  • Obor: Kuchař/číšník
  • Kód oboru: 65 – 51 – H/01
  • Ukončení studia: výučním listem
  • Forma studia: denní
  • Délka studia: 3 roky
  • Přijímací zkoušky: Žáci jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, se zřetelem k prospěchovým výsledkům dosahovaným na ZŠ, orientačním kritériem je známka z chování a zájem o zvolený obor. 
  • Povinná lékařská prohlídka: ano
  • Počet přijímaných žáků: 24

Přihláška k dennímu studiu

Termín pro odevzdání přihlášky: uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, klasifikace z posledních dvou ročníků ze ZŠ) do 1. března 2024.
Kdo ji odevzdá a komu: přihlášku odevzdá uchazeč nebo zákonný zástupce žáka vždy řediteli střední školy.
Kde získá uchazeč formulář přihlášky: na základní škole.
Zápisový lístek: je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Žáci ho obdrží na základní škole.

Zveřejnění výsledků z 1. kola přijímacího řízení na webu a na škole: dne xx. xx. 2024.
Následně je možné si vyzvednout rozhodnutí osobně do 15:00 a odevzdat zápisový lístek.

Odevzdává se pouze na tu školu, kterou si uchazeč vybral a to řediteli střední školy.

Dny otevřených dveří pro šk. rok 2024/2025 jsou středa 15. 11. 2023 a 10. 1. 2024 od 15.00 do 17.00 hodin.