GDPR


Ochrana osobních údajů

Jako každá škola shromažďuje SSOU Athoz různé osobní údaje, a to o studentech, o vyučujících a dalším personálu, v některých případech také o dalších osobách (rodičích, návštěvnících akcí pořádaných školou atp.). Zpracování osobních údajů se od května 2018 řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pro nařízení se vžilo označení GDPR, podle jeho anglického názvu General Data Protection Regulation.

Podle předpisů na ochranu osobních údajů je SSOU Athoz spol. s r. o. správcem osobních údajů, neboť osobní údaje uchovává a nakládá s nimi tak, jak to určují zákony, případně na základě jiného právního důvodu (např. oprávněného zájmu) nebo v rozsahu, v jakém k tomu obdrželo souhlas.

Ti, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, tedy studenti, učitelé a všichni ostatní, jejichž údaje máme k dispozici, se nazývají subjekty údajů.

V případě dotazů k problematice osobních údajů, kontaktujte, prosím, pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje níže). Pověřenec je osoba, která funguje jako prostředník mezi Vámi (subjekty údajů) a gymnáziem (správcem údajů).

 

Na základě čeho osobní údaje požadujeme a zpracováváme?

Osobní údaje studentů a jejich zákonných zástupců jsou zpracovávány za účelem zajištění a poskytnutí školního a mimoškolního vzdělávání a prezentace školy. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě školských právních předpisů, (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon) případně uděleného souhlasu.

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány na základě pracovně-právních a daňových předpisů, dále předpisů sociálního zabezpečení.

Co s údaji děláme?

Údaje shromažďujeme v  informačním systému školy, případně v papírové formě (zejména souhlasy o zpracování osobních údajů).

 Jak dlouho údaje uchováváme?

V případě údajů, které jsou shromažďovány ze zákonných důvodů (školské předpisy, pracovně-právní předpisy, zákon o archivnictví) jsou osobní údaje uchovávány podle pravidel v nich uvedených.

V případě osobních údajů, k jejichž zpracování byl dán souhlas, jsou tyto uchovávány po dobu školní docházky.

 Jaká jsou Vaše práva (tzv. práva subjektů údajů)?

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si přístup k osobním údajům (například výpisem z evidence systému Bakaláři) a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů v případě, že je to podle právních předpisů možné
  • právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.